Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
- Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

- Thẻ cần ghi đúng serial. Ghi sai serial có thể gây khó khăn khi hỗ trợ xử lý, tra cứu Thẻ lỗi

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 18.5% 19.5% 19% 19% 18.8% 19.2% 17.3% 17.7%
VIP 14% 18.5% 19.5% 19% 19% 18.8% 19.2% 17.3% 17.7%
Đối tác 14% 18.5% 19.5% 19% 19% 18.8% 19.2% 17.3% 17.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16%
VIP 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16%
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 20.7% 20.7% 20.7% 20.5% 18.8% 17.5% 17% 16.5%
VIP 20.7% 20.7% 20.7% 20.5% 18.8% 17.5% 17% 16.5%
Đối tác 20.7% 20.7% 20.7% 20.5% 18.8% 17.5% 17% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
VIP 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đối tác 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 19% 13% 13% 13% 19% 13% 13%
VIP 13% 13% 19% 13% 13% 13% 19% 13% 13%
Đối tác 13% 13% 19% 13% 13% 13% 19% 13% 13%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15% 15% 13.5% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 15% 15% 13.5% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đối tác 15% 15% 13.5% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 20% 20% 20%
VIP 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 20% 20% 20%
Đối tác 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 20% 20% 20%